Leveringsvoorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN ‘EURO GINSENG'

 

Benseng International BV; handelsnaam Euro Ginseng, gevestigd te Veghel en ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 17178837

 

1. Toepasselijkheid

 

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Benseng International BV; handelsnaam Euro Ginseng (hierna te noemen “Euro Ginseng”) en een afnemer, respectievelijk rechtsopvolgers, waarop Euro Ginseng deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Euro Ginseng, voor de uitvoering waarvan door Euro Ginseng derden dienen te worden betrokken.

1.3. Eventuele algemene voorwaarden van de afnemer zijn niet van toepassing ook al wordt daar door de opdrachtgever in van haar afkomstige correspondentie en stukken uitdrukkelijk naar verwezen, behoudens na afzonderlijke, schriftelijke acceptatie daarvan door Euro Ginseng.

1.4. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn voor Euro Ginseng slechts bindend voor zover deze schriftelijk uitdrukkelijk zijn aanvaard, en gelden uitsluitend voor het betreffende geval. Op geen enkel moment kunnen rechten ontleend worden met betrekking tot op een later tijdstip aangegane rechtsverhoudingen.

 

2. Offertes en aanbiedingen

 

2.1. Alle offertes en aanbiedingen van Euro Ginseng zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld, vrijblijvend, met een geldigheidsduur van 14 dagen en ongeacht een eventuele aanvaarding, tenzij schriftelijke anders is vermeld of overeengekomen.

2.2. De in de offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2.3. Alle kosten en lasten van overheidswege welke na het uitbrengen van de offerte dan wel binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst op de door Euro Ginseng te leveren goederen of op haar grond- en/of hulpstoffen verschuldigd mochten zijn, komen geheel voor risico en rekening van de afnemer.

 

3. Strijdige clausules

 

3.1. Indien deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging van Euro Ginseng onderling tegenstrijdige bepalingen bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

 

4. Totstandkoming van de overeenkomst

 

4.1. De overeenkomst bestaat uit deze algemene voorwaarden alsmede de order. Van totstandkoming van de overeenkomst is pas sprake op het moment dat de order door Euro Ginseng binnen 14 dagen na ontvangst schriftelijk aan de afnemer is bevestigd dan wel indien binnen 14 dagen na ontvangst van de order met de uitvoering hiervan is begonnen.

4.2. Indien de order mondeling is verstrekt, dan wel indien de order (nog) niet schriftelijk is bevestigd, wordt de overeenkomst niettemin geacht te zijn tot stand gekomen op het moment dat Euro Ginseng op verzoek van de afnemer met de uitvoering van de overeenkomst is gestart.

4.3. Euro Ginseng is gerechtigd om de bestelling slechts gedeeltelijk te accepteren dan wel slechts gedeeltelijk voor de aangeboden prijs te accepteren. Euro Ginseng stelt de afnemer zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte van de gedeeltelijke aanvaarding van een bestelling.

4.4. Nadat Euro Ginseng de afnemer in kennis heeft gesteld van het feit dat een deel van de bestelling slechts tegen een hogere prijs wordt aanvaard, kan de afnemer besluiten het tegen een hogere prijs aangeboden gedeelte alsnog te weigeren. Dit besluit dient binnen 7 dagen na ontvangst van de kennisgeving door de afnemer schriftelijk aan Euro Ginseng kenbaar te worden gemaakt.

4.5. De overeenkomst komt in de plaats van en vervangt eerdere correspondentie, afspraken, documentatie en/of overige informatie.

 

5. Levering en wijze van uitvoering

 

5.1. Euro Ginseng zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

5.2. Euro Ginseng bepaalt het moment van levering binnen de overeengekomen termijn, doch zal daarbij zo veel mogelijk rekening houden met de wensen van de afnemer.

5.3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschieden alle leveringen “franco het afleveradres”. Mogelijke levering “af fabriek” zal uitdrukkelijk onder de door Euro Ginseng gestelde condities geschieden.

5.4. Op het moment van levering dient de afnemer zorg te dragen voor onmiddellijke lossing van de bestelde goederen. De afnemer dient alle nodige maatregelen te treffen welke noodzakelijk zijn voor deze onmiddellijke lossing.

5.5. Onverminderd de overeengekomen afnameplicht van de afnemer, wordt Euro Ginseng geacht aan haar leveringsplicht te hebben voldaan indien tenminste 90% van de overeengekomen hoeveelheid zaken aan de afnemer wordt geleverd. Ten aanzien van het deel dat niet is geleverd zal verrekening conform de overeengekomen prijs plaatsvinden.

5.6. Indien door Euro Ginseng een hoeveelheid van maximaal 110% van de overeengekomen hoeveelheid zaken wordt geleverd, wordt de levering van de betreffende hoeveelheid geacht te zijn overeengekomen. Voor het meerdere geleverde zal de overeengekomen contractprijs per eenheid in rekening worden gebracht.

5.7. De eigendom en het risico van de goederen gaan op de afnemer over op het moment van levering. In geval van reclame door afnemer wordt het risico van de betrokken goederen geacht steeds bij Euro Ginseng te zijn gebleven.

5.8. In het kader van een zorgvuldige uitvoering van de overeenkomst heeft Euro Ginseng het recht bepaalde werkzaamheden uit te laten voeren door derden.

5.9. Monstername, bepaling van de kwaliteit en vaststelling van het gewicht vindt plaats middels door Euro Ginseng vastgestelde methodes waarvan de uitkomst als bindend dient te gelden.

 

6. Reclame

 

6.1. Afnemer is verplicht terstond bij ontvangst van de goederen deze ter plaatse op alle zichtbare gebreken te controleren alvorens tot opslag en/of gebruik van de goederen over te gaan. Indien afnemer al dan niet na controle op zichtbare gebreken op de afleveringsbon getekend heeft voor “akkoord”, kan door de afnemer op een later moment niet met succes alsnog een beroep doen op de aanwezigheid van gebreken.

6.2. In geval van zichtbare gebreken als bedoeld in lid 1, dient de afnemer Euro Ginseng daarover terstond te informeren. Daarnaast dient de afnemer Euro Ginseng schriftelijk op de hoogte te stellen van de aard van het gebrek, de getroffen goederen alsmede alle andere relevante informatie. Deze schriftelijke mededeling dient uiterlijk 7 dagen na de datum van levering door Euro Ginseng te zijn ontvangen. Bij gebreke van een tijdige schriftelijke mededeling vervalt ieder recht van reclame van afnemer terzake het geleverde en gelden de goederen als correct te zijn geleverd.

6.3. Reclame terzake gebreken welke redelijkerwijs niet op het moment van aflevering konden worden geconstateerd, dient uiterlijk binnen één maand na levering door de afnemer schriftelijk en gemotiveerd bij Euro Ginseng te worden ingediend, op straffe van verval van het recht van reclame te dien zake.

6.3. Indien na levering de aard en/of samenstelling van de afgeleverde goederen wordt gewijzigd, de goederen geheel of gedeeltelijk beschadigd raken, de goederen bewerkt of verwerkt worden dan wel opnieuw worden verpakt of anderszins op onzorgvuldig wijze worden behandeld, komt ieder recht van reclame te vervallen.

6.4. De enkele aanwezigheid van gestelde gebreken bevrijdt de afnemer niet van de verplichting tot betaling van de koopsom.

6.5.. In geen geval geven reclames de afnemer het recht om tot retourzending over te gaan, tenzij Euro Ginseng hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd.

 

7. Overmacht

 

7.1. Euro Ginseng is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

7.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Euro Ginseng geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Euro Ginseng niet in staat is zijn verplichtingen na te komen; douaneactiviteiten alsmede werkstakingen in het bedrijf van Euro Ginseng of van derden daaronder begrepen. Euro Ginseng heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Euro Ginseng zijn verbintenis had moeten nakomen.

7.3. Euro Ginseng kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

7.4. Voor zoveel Euro Ginseng ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Euro Ginseng gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

8. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 

8.1. Onverminderd de overige bepalingen in deze voorwaarden is Euro Ginseng gerechtigd om, zonder dat terzake enige vergoeding aan de afnemer is verschuldigd, alle lopende overeenkomsten tussen partijen eenzijdig zonder rechterlijke tussenkomst tussentijds te ontbinden dan wel de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien de afnemer zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt dan wel indien na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de afnemer de verplichtingen niet zal nakomen.

8.2. Indien de overeenkomst door Euro Ginseng wordt ontbonden om reden als vermeld in artikel 8.1, verbeurt de afnemer een direct opeisbare, niet voor compensatie vatbare boete, waarvan de hoogte gelijk is aan 35% van het bij deugdelijke nakoming aan de afnemer te factureren bedrag, zulks onverminderd het recht van Euro Ginseng tot het vorderen van de schade welke door haar als gevolg van de wanprestatie wordt geleden.

8.3. Op de boete als bedoeld in artikel 8.2 zijn de bepalingen van artikel 9 onverminderd van toepassing.

8.4. Indien de afnemer is staat van faillissement of schuldsanering is verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd, beslag is gelegd, zijn bedrijf liquideert dan wel aan een derde overdraagt, is Euro Ginseng eveneens bevoegd de overeenkomst te ontbinden dan wel nadere voorwaarden en/of zekerheden aan de levering te stellen.

8.5. Indien Euro Ginseng op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

8.6. Indien de afnemer een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele kosten daarvan, waaronder de kosten van de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de afnemer in rekening worden gebracht.

 

9. Betaling en (incasso)kosten

 

9.1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

9.2. Euro Ginseng heeft te allen tijde het recht om de levering van de goederen afhankelijk te stellen van voldoening van een voorschotbedrag ten bedrage van maximaal 90% van de (koop)prijs.

9.3. De afnemer(s) is (zijn), ongeacht tenaamstelling van de factu(ur(en), jegens Euro Ginseng hoofdelijk gehouden tot nakoming van de verplichtingen.

9.4. Indien de afnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is hij van rechtswege in verzuim. De afnemer is alsdan vanaf de 14e dag na de factuurdatum een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.

9.5. De afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Euro Ginseng verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De afnemer die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 BW (de artikelen 231 t/m 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

9.6. Indien de afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten en binnen rechte voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente en kosten, door de afnemer verschuldigde bedrag, met een minimum van €.250,00. Indien Euro Ginseng echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De

eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de afnemer worden verhaald. De afnemer is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

10. Aansprakelijkheid

 

10.1. Indien Euro Ginseng aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

10.2. Euro Ginseng is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Euro Ginseng is uitgegaan van door of namens de afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

10.3. Indien de door Euro Ginseng uit hoofde van de overeenkomst uit te voeren werkzaamheden bestaan uit productiewerkzaamheden, althans het capsuleren van door de afnemer geleverde grondstoffen, is Euro Ginseng uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor de kwaliteit van deze grondstoffen alsmede schade, van welke aard ook, welke verband houdt met deze grondstoffen.

10.4. De aansprakelijkheid van Euro Ginseng is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

10.5. Indien Euro Ginseng aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade en de verzekeraar besluit om welke reden dan ook niet tot uitkering van schadevergoeding over te gaan, dan is de aansprakelijkheid van Euro Ginseng beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

10.6. De onder artikel 10.5. van deze algemene voorwaarden genoemde beperking van de aansprakelijkheid van Euro Ginseng, geldt zonder meer ten aanzien van de aansprakelijkheid van Euro Ginseng jegens de afnemers van door Euro Ginseng uit China geïmporteerde grond- en/of hulpstoffen dan wel andere producten.

10.7. Euro Ginseng is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Euro Ginseng aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Euro Ginseng toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Euro Ginseng is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10.8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Euro Ginseng.

 

11. Vrijwaring

 

11.1. De afnemer vrijwaart Euro Ginseng voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Euro Ginseng toerekenbaar is.

11.2. Indien Euro Ginseng uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de afnemer gehouden Euro Ginseng zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

11.3. Mocht de afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Euro Ginseng, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Euro Ginseng en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de afnemer.

 

12. Toepasselijk recht en geschillen

 

12.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Euro Ginseng partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

12.2. De rechter in de vestigingsplaats van Euro Ginseng is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Euro Ginseng het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

12.3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

Ginseng capsules
Ginseng Slices
Ginseng Zalf